Grunnpakke Internkontroll-Mat (IK-mat)
1 årlig møte

Priser fra 5000,- årlig

  • Gjennomgang av lokaler
  • Utarbeiding av dokumentasjon
  • Veiledning av leder og kjøkkenansvarlig
  • Fareanalyse, rapport med avvik og forslag til tiltak
  • Opplæringsmal for ansatte
  • Support på e-post og telefon
  • Rapport

Internkontrollmat (IK-mat)

Bedrifter som håndterer næringsmidler er pålagt å ha et IK-matsystem. Dokumentasjonen skal være tilpasset bedriftens aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen skal dokumentere at bedriften følger loven og serveres trygg mat.

Det er spesielt viktig å sikre at produktene som tilbys er trygge for forbrukerne og at de oppfyller de krav som stilles til kvalitet og hygiene. Det bidrar til å sikre bedriftens omdømme og øke kundetilfredshet.

Internkontrollen synligjør uønskede hendelser som feil, mangler og avvik, det er da lettere å utarbeide forebyggende tiltak.

I tillegg kan en god internkontroll bidra til å redusere kostnader for bedriften, for eksempel ved å unngå at det oppstår feil eller mangler som må rettes opp i etterkant.

En internkontroll bør alltid være en del av den daglige driften i en bedrift, og et ansvar for alle ansatte å følge gjeldende rutiner. Det er også viktig at internkontrollen kontinuerlig vurderes og justeres etter behov, for å sikre at den fungerer optimalt.

Tilleggstjenester ved behov

Ekstra rutiner, opplæring av personalet, hjelp ved stenging/gjenåpning, pålegg fra Mattilsynet. osv. Pris etter avtale (fra kr 2.500,-).